SIMONT BRAUN heeft een belangrijke praktijk in handels- en contractenrecht die alle juridische kwesties met betrekking tot de commerciële activiteiten van ondernemingen in ruime zin omvat. Ons team Commercial Law and Contracts is samengesteld uit gereputeerde specialisten. Sommigen onder hen doceren verbintenissenrecht, contractrecht en internationaal privérecht aan de universiteit. Verscheidenen publiceren regelmatig over deze materies.

Het team Commercial Law and Contracts staat zowel natuurlijke als rechtspersonen bij om hun contractuele relaties te structureren, bij onderhandelingen, bij het sluiten en uitvoeren van contracten of nog bij het verbreken van contractuele relaties en de eventuele geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, meer bepaald met betrekking tot de precontractuele of contractuele aansprakelijkheid. Het team helpt de cliënten regelmatig met het opstellen van partnershipcontracten, ondernemings- en dienstencontracten, algemene voorwaarden en alle soorten huurcontracten. Het team Commercial Law and Contracts van SIMONT BRAUN heeft ook een belangrijke praktijk van adviesverstrekking inzake het burgerlijk huwelijksrecht.

Het team Commercial Law and Contracts werkt nauw samen met het team Distribution and Licensing voor distributie-, agentschap- en franchisingcontracten en met het team Real Estate voor handelshuurcontracten. Het team werkt bovendien nauw samen met het departement Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices en meer bepaald met de specialisten in handelspraktijken en merkenrecht. Het doet ook een beroep op de specialisten van het departement Tax and Labour Law voor alle specifieke kwesties die onder zijn bevoegdheid vallen.

Enkele voorbeelden van belangrijke dossiers die het team onlangs heeft behandeld:

  • bijstand verlenen aan culturele instellingen en organisatoren van evenementen bij het opstellen van en onderhandelen over contracten met artiesten en producers;
  • optreden in verscheidene geschilprocedures over medische aansprakelijkheid en meer bepaald in twee zaken die te maken hebben de aansprakelijkheid van farmaceutische bedrijven ;
  • internationale groepen uit de confectiesector begeleiden bij de onderhandelingen over hun huurcontracten en over alle andere commerciële contracten;
  • bijstand verlenen aan natuurlijke personen die geconfronteerd worden met een beschermingsprocedure van een belangrijk Brussels gebouw. Het betreft een geschilprocedure die verband houdt met de onroerende of roerende aard door bestemming van deze goederen.