SIMONT BRAUN oriënteert zijn cliënten naar de meest geschikte methodes om geschillen te beslechten. In deze context wordt ons team Alternative Dispute Resolution regelmatig betrokken bij bemiddelingsprocedures. Thomas Braun is een erkende bemiddelaar bij de Federale Bemiddelingscommissie. Thomas Braun is bovendien lid en ex-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Belgische Kamer van Arbitrage en Bemiddeling inzake vastgoed. Hij is ook erkend bemiddelaar bij het Brussels Business Mediation Center (B.B.M.C.).