SIMONT BRAUN beschikt over een ruime ervaring met intellectuele eigendom. Het team Intellectual Property treedt regelmatig op in complexe geschillen, als eisende of verwerende partij, inzake de beschermnig van octrooien en knowhow, Europese en Beneluxmerken, tekeningen en modellen, auteursrechten, geografische aanduidingen, domeinnamen, kweekproducten en op het domein van de licentiecontracten en de technologietransfer.

Het team Intellectual Property van SIMONT BRAUN bestaat uit gereputeerde specialisten die talrijke wetenschappelijke publicaties op hun naam hebben staan. Verscheidene van deze gespecialiseerde werken zijn gezaghebbend op hun domein en sommige medewerkers hebben een academische leeropdracht. Zij nemen ook deel aan de werkzaamheden van wetenschappelijke verenigingen of regeringscomités en verscheidene teamleden worden gevraagd om deskundig advies te verlenen bij het wetgevende werk.

Het team Intellectual Property beheerst meer bepaald de procedurekwesties. Het treedt op voor rechtscolleges van elk niveau, met inbegrip van het Hof van Cassatie, de Raad van State, het Benelux Gerechtshof, het Hof van Justitie van Luxemburg (onder andere om beroep aan te tekenen tegen beslissingen van het OHIM). Het staat cliënten ook bij in zaken van beschrijvend beslag, douanebeslag en het bestrijden van piraterij.

Bij wijze van voorbeeld hierbij enkele zaken die wij de voorbije jaren behandeld hebben:

  • auteursrecht: gerechtelijke procedures met betrekking tot de ongeoorloofde uitwisseling van beschermde bestanden op P2P-netwerken; gerechtelijke procedures met betrekking tot technische maatregelen om werken te beschermen; gerechtelijke procedures met betrekking tot hyperlinks naar niet-geoorloofde bestanden; gerechtelijke procedure inzake muziekplagiaat; gerechtelijke procedure met betrekking tot het namaken van een methode om beleggingsfondsen in de financiële sector te beheren en te evalueren;
  • merken: beroep bij het Europese Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie tegen de beslissingen van het OHIM inzake Europese merken; ontwikkeling van strategieën om merken internationaal te verdedigen; prejudiciële zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Benelux Gerechtshof;
  • octrooien: gelijktijdig beschrijvend beslag in verscheidene landen; verdediging tegen een octrooi-eis; geschil over een licentie wegens de beperkte draagwijdte van een octrooi; namaak en nietigverklaring van octrooien; aanvullende certificaten voor de bescherming van geneesmiddelen (territoriale draagwijdte, licentie en situatie van derden, schadevergoeding);
  • tekeningen en modellen: bescherming via het auteursrecht; bescherming door registratie; weerslag van de eerdere kunst op de geldigheid van het betrokken model;
  • domeinnamen: talrijke buitengerechtelijke procedures voor de instanties van de WIPO en EURid; complexe geschillen voor de rechtbanken in verband met de registratie van “.eu” domeinnamen;
  • kweekproducten: procedure tot vaststelling van een inbreuk op een Europees certificaat; ontwikkeling van een netwerk van licentiecontracten;