Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Collectieve arbeidsverhoudingen

Het in stand houden van een gunstig sociaal klimaat binnen een onderneming is essentieel.

Gezien het uiterst gevoelige karakter van de betrekkingen met de vertegenwoordigende organen van de werknemers en de sociale partners, is het van fundamenteel belang dat deze een goed begrip hebben van hun respectieve functies en rechten.

Onze expertise


Bij Simont Braun begeleiden wij onze cliënten doorheen de relevante regelgeving teneinde hen te helpen een doelmatige sociale dialoog te handhaven.

Wij helpen u ook bij het opstellen van alle soorten overeenkomsten die met de daartoe geëigende organen moeten worden gesloten, om u ervan te vergewissen dat u voldoet aan uw verplichtingen inzake kennisgeving en raadpleging van de vertegenwoordigende organen van uw werknemers.

In geval van een sociaal conflict of met oog op het voorkomen van ​​dergelijk conflict (een staking, lock-out, bedrijfsbezetting, etc.), zullen wij alle nodige maatregelen treffent teneinde onze cliënten in staat te stellen hun activiteiten voort te zetten.

Enkele recente projecten  • Het onderhandelen met vakbonden in het kader van de herstructurering van een onderneming actief in de IT-sector;

  • Het onderhandelen met vakbonden met het oog op het sluiten van nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • Het opstellen van het Reglement van Orde van een ondernemingsraad;

  • Het verlenen van bijstand aan een onderneming betreffende alle op de leden van haar ondernemingsraad rustende vertrouwelijkheidsverplichtingen.