Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht

Innovatie betreft meestal technische innovatie. Wanneer men eraan denkt deze te beschermen, denkt men eerst aan octrooien. De procedure om een octrooi te registeren is evenwel relatief complex en veeleisend: nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid zijn vereist, de uitvinding wordt nauwlettend onderzocht, internationale aspecten worden vaak betrokken, enz.

Naast de registratieprocedure waarbij de bijstand van een octrooigemachtigde is aangewezen (indien niet vereist), vereisen vele andere aspecten bij octrooien het behandelen van complexe juridische regels, zoals bij het afdwingen en op een veilige manier exploiteren van deze waardevolle vermogensbestanddelen binnen de gepaste juridische kaders.

In de farmaceutische sector, geeft de verlengde bescherming door aanvullende beschermingscertificaten (ABCs) aanleiding tot bijzondere vragen over beschermingsomvang en afdwinging. Reglementaire aspecten (data en verhandelingsexclusiviteit) komen ook in het vizier in dit bijzonder gebied.

Kwekersrechten, aan de andere kant, genieten een bijzonder beschermingsregime.

Onze expertise


Van het uitwerken van een beschermingsstrategie tot het bijstaan in bepaalde aangelegenheden betreffende de registratieprocedure van octrooien of kwekersrechten, behandelt ons team eerst verschillende aspecten tot het bekomen van dergelijke rechten, vaak in samenwerking met de octrooigemachtigde van de cliënt.

De ervaring van Simont Braun omvat verder verschillende contractuele, procedurele, vennootschaps-, arbeids- en belastingsaspecten bij het behandelen van onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten, consortiums, eigendom van de uitvinding, arbeidsverhoudingen, verhoudingen tussen mede-uitvinders, incorporeren van de gepaste vennootschapsstructuur, belastingvoordelen, licenties, productdistributie, inbreuk door derden, risico op inbreuk van IE-rechten van derden, enz. Onze IE-experten werken, wanneer nodig, samen met onze andere relevante departementen om deze aangelegenheden omvattend aan te pakken.

Complexe geschillen betreffende technische, reglementaire en procedurele aspecten in verschillende sectoren (menswetenschappen, farmaceutica met inbegrip van ABC aspecten, medische hulpmiddelen, chemie, wapens, werktuigen, automobiel, enz.) behoren tot onze ervaring. Ons team heeft eveneens ervaring in alle procedurele details van de handhavingsprocedures, zoals het beslag inzake namaak, een eenzijdige procedure om informatie te bekomen bij een mogelijke verweerder. Ons meertalig team werkt vaak samen met buitenlandse octrooigemachtigden en advocatenkantoren gelet op het internationale karakter van vele geschillen.

Als langdurige en actieve leden van EPLAW (the European Patent Lawyers Association) volgt ons team nauwlettend het Eengemaakt Octrooigerecht en het Eenheidsoctrooi-project sinds het prille begin.

Enkele recente projecten  • Het met succes bijstaan van een grote Belgische onderneming bij haar verdediging tegen een inbreukvordering betreffende een octrooi op een isolatietechniek in de bouwsector;

  • Het in Luxemburg verdedigen van de exclusieve eigendomsrechten van een groep staalproducenten betreffende een Europees octrooi tegen de vordering in mede-eigendom van een concurrerende groep in de context van gelijkaardige procedures in Duitsland;

  • Het voeren van handhavingsprocedures betreffende een ABC van een Franse farmaceutische groep tegen een Belgische producent van fijnchemicaliën voor export naar de V.S.A., met een beschrijvend beslag inzake namaak en (na een eerste vonnis dat de inbreuk bevestigde) een complex boekhoudkundig onderzoek door de gerechtsdeskundige betreffende de gederfde winst;

  • Het met succes verdedigen van een wapenproducent tegen een buitenlandse concurrent die een vordering instelde wegens octrooi inbreuk;

  • Het afdwingen van kwekersrechten betreffende licentieaspecten, alsook van Europese regels betreffende het vrij verkeer van goederen in de fruitsector.