Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Plan d’actions contre la fraude fiscale : 2ème partie annoncée!

Estimated time to read this article
2 min
Date of publication
21 April 2022
Author(s)
Guillaume Delfosse, Thomas Gernay
Categories
Tax Law

Nederlandse versie hieronder

Ce 14 avril, le gouvernement fédéral a entériné un deuxième plan d’action visant à lutter contre la fraude fiscale, après un premier plan adopté en 2021. Ce deuxième plan prévoit un durcissement significatif de la procédure fiscale avec, entre autres, les mesures suivantes:

  • la prolongation des délais d’investigation et d’imposition à dix ans pour les dossiers “complexes”;
  • la possibilité d’astreintes pour les contribuables qui ne collaboreraient pas aux mesures d’investigations.

Reste à voir comment ces mesures seront intégrées dans la législation.

Source: communiqué de presse du Ministre des Finances.

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter Thomas Gernay ou Guillaume Delfosse.

Notre équipe vous tient informés des nouveautés en matière fiscale. Suivez la page LinkedIn de Simont Braun pour ne rien manquer !

***

Actieplan tegen belastingfraude: deel 2 aangekondigd!

Op 14 april heeft de federale regering een tweede actieplan ter bestrijding van belastingfraude goedgekeurd, na een eerste plan dat in 2021 was goedgekeurd. Dit tweede plan voorziet in een aanzienlijke verscherping van de belastingprocedure met onder meer de volgende maatregelen:

  • de verlenging van de onderzoeks- en belastingtermijnen tot tien jaar voor “complexe” zaken;
  • de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen aan belastingplichtigen die niet meewerken aan onderzoeken.

Het valt nog af te wachten op welke wijze deze maatregelen in de wetgeving zullen worden opgenomen.

Bron: persbericht van de minister van Financiën.

Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met Thomas Gernay of Guillaume Delfosse.

Ons team houdt u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen. Volg de LinkedIn pagina van Simont Braun om niets te missen!