Algemene voorwaarden bij tussenkomst

Simont Braun
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht
Louizalaan 250/10
1050 Brussel
KBO 0466.896.335

Telefoon +32.2.543.70.80
Fax +32.2.543.70.90
info@simontbraun.eu of www.simontbraun.eu

1. Onze diensten

SIMONT BRAUN biedt juridische bijstand op alle domeinen van het ondernemingsrecht. Elk dossier wordt in principe behandeld door een vennoot of een counsel, samen met een medewerker.

2. Onze erelonen en kosten

2.1. Berekeningswijze van het ereloon

Ons ereloon wordt over het algemeen berekend op grond van een uurtarief dat voor de vennoten en counsels tussen 250 tot 565 euro ligt, en voor andere medewerkers tussen 130 tot 340 euro. Deze uurtarieven zijn bepaald in functie van de ervaring en de doeltreffendheid die van ieder in het betrokken dossier wordt verwacht. De geldende uurtarieven worden periodiek herzien. Een uurtarief van 50 euro is van toepassing op prestaties van een paralegal.

Bij het bepalen van het ereloon kan ook rekening worden gehouden met andere gebruikelijke criteria, zoals het belang van de zaak, de uit te voeren taken, de complexiteit van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt. In bepaalde gevallen, in het bijzonder bij gerechtelijke procedures, kan een success fee worden aangerekend.

2.2. Kosten en uitgaven

Er wordt forfaitair 6% op het ereloon aangerekend als vergoeding voor diverse algemene kosten.

Het raadplegen van bepaalde externe databanken kan tegen kostprijs worden aangerekend.

Simont Braun behoudt zich het recht voor om ook de kostprijs van ongewone of complexe fotokopieerwerkzaamheden tegen kostprijs aan te rekenen. De kosten van aangetekende brieven, koeriers, gerechtsdeurwaarders, griffierechten, experts, vertalers, enz. worden tegen kostprijs aangerekend.

Reiskosten buiten Brussel per auto (behalve per taxi) worden gefactureerd tegen 0,45 euro per kilometer; andere reiskosten (taxi, trein, vliegtuig, …) of parkeerkosten worden tegen kostprijs aangerekend.

2.3. Belasting op de toegevoegde waarde

BTW wordt automatisch toegevoegd aan het bedrag van onze erelonen en kosten.

2.4. Voorschotten en ereloonstaten

Naarmate een dossier vordert, kan steeds een voorschot worden gevraagd.

Wij versturen regelmatig een tussentijdse staat van de erelonen en voorlopige of definitieve kosten.

2.5. Raming van erelonen en kosten

Het is over het algemeen moeilijk om in een dossier (in het bijzonder bij gerechtelijke procedures) op voorhand de erelonen en kosten te ramen, aangezien zich steeds ontwikkelingen en onverwachte voorvallen kunnen voordoen door de houding van de diverse partijen die bij het dossier betrokken zijn of omwille van omstandigheden eigen aan de cliënt en aan de evolutie van zijn doelstellingen. Wij trachten desgevraagd steeds redelijke ramingen te geven, die echter om bovenstaande redenen in geen geval een verbintenis inhouden, tenzij wij uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met een vooropgesteld budget of een maximumbedrag voor ons ereloon.

3. Betaling van onze facturen

Onze facturen zijn bij de ontvangst ervan te betalen. Indien een factuur 15 dagen na de ontvangst ervan nog niet is betaald, houden wij ons het recht voor om verwijlinteresten aan te rekenen tegen de maximale toegestane rentevoet. Elke vraag betreffende een factuur dient zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de verzending van onze factuur te worden gericht aan de vennoot die belast is met uw dossier, zo niet vervalt deze mogelijkheid. Als een factuur gedeeltelijk wordt betwist, is het niet betwiste deel onmiddellijk te betalen.

Onze facturen zijn te betalen in euro.

Blijft één van onze facturen onbetaald, dan hebben wij, na een schriftelijke kennisgeving, de mogelijkheid om alle werkzaamheden in verband met het dossier waarop de factuur betrekking heeft, op te schorten of te staken en om, als deze situatie ondanks een betalingsherinnering aanhoudt, onze tussenkomst te beëindigen.

Onze facturen zijn netto te betalen, zonder enige afhouding of fiscale aftrek. Als de wet u een dergelijke afhouding of aftrek oplegt, dient het factuurbedrag zodanig te worden verhoogd, dat wij na de afhouding of aftrek het nettobedrag ontvangen dat met het bedrag van onze factuur overeenstemt.

Ook indien is overeengekomen dat het ereloon en de kosten of uitgaven die u aan ons verschuldigd bent door een derde zullen worden betaald, blijft u gehouden tot betaling ervan, indien deze derde niet binnen een redelijke termijn betaalt.

Elk bedrag dat wij voor uw rekening zouden moeten bewaren, zal overeenkomstig onze deontologische regels op een derdenrekening worden gestort. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van deze bedragen, door welke oorzaak ook, met inbegrip van het in gebreke blijven van de bank die de rekening voert.

4. Communicatie tussen partijen

Wij zullen met u communiceren door middel van brief, fax of e-mail, ervan uitgaande dat u de gepaste maatregelen neemt om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de communicatie te waarborgen (inclusief het uitsluiten van het risico op onderschepping of ongeoorloofde toegang tot de communicatie enhet vermijden van virussen). Simont Braun neemt eveneens aangepaste maatregelen inzake informatiebeveiliging.

5. Vertrouwelijkheid en relaties met andere cliënten

5.1. Vertrouwelijkheid

Elke informatie die u ons meedeelt en die niet openbaar is, zal als vertrouwelijk worden beschouwd. Wij zullen er slechts met uw instemming melding van maken, tenzij de wet of een gerechtelijke of administratieve overheid ons daartoe verplicht . Evenwel mogen wijelk relevant gegeven over uw zaken aan uw andere raadslieden meedelen en met hen bespreken,tenzij u ons hierover uitdrukkelijk andersluidende instructies geeft.

Wij zullen u om toestemming vragen vóór wij onze tussenkomst als advocaten in dossiers die u ons toevertrouwt, aan derden bekend maken.

5.2. Belangenconflicten

Wij verlenen advies aan een groot aantal cliënten en wij zouden ons in een situatie kunnen bevinden waarin wij cliënten bijstaan waarvan de belangen indruisen tegen uw belangen. Met naleving van onze deontologische regels zullen wij er alles aan doen om bij een belangenconflict of bij een belangrijk risico op een belangenconflict in verband met dossiers die u ons zou hebben toevertrouwd, geen tussenkomst te aanvaarden. Wij kunnen echter niet op alle mogelijke situaties vooruitlopen. Als u kennis heeft van een situatie die tot een conflict zou kunnen leiden, dan vragen wij u om ons hier zo snel mogelijk over in te lichten.

6. Documentatie en adviezen

Alle adviezen en documentatie die wij in het kader van één van uw dossiers hebben opgesteld, mag u vrij, doch uitsluitend voor eigen gebruik, aanwenden en kopiëren. Deze stukken moeten evenwel steeds als vertrouwelijk worden beschouwd en alle intellectuele eigendomsrechten erop behoren ons toe.

Wij bewaren de archieven van de dossiers overeenkomstig de verplichtingen die ons worden opgelegd. Wij zullen u de originelen op eerste verzoek teruggeven. Tenzij u ons uitdrukkelijk vraagt om bepaalde stukken te bewaren kunnen wij een afgesloten dossier, na de door de wet en onze deontologische regels bepaalde bewaartermijn, vernietigen zonder u hiervan op de hoogte te brengen.

7. Buitenlandse relaties, notarissen en andere deskundigen

Wanneer vereist of opportuun in het kader van een dossier dat ons werd toevertrouwd, kunnen wij voor uw rekening en op uw kosten notarissen, advocaten met wie wij in contact staan, raadgevers in intellectuele eigendom, deskundigen of andere raadgevers inschakelen. Wij raadplegen u vóór elke tussenkomst van dergelijke derden van wie u de kosten en honoraria zal moeten betalen. Wij zijn gemachtigd om alle honoraria en kosten voor diensten die nodig of nuttig zijn om u bijstand te verlenen, te voldoen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de verleende adviezen en diensten of voor eventuele tekortkomingen van derden die voor uw rekening werden ingeschakeld.

8. Beroepsverplichtingen

8.1. Deontologie

Wij oefenen een gereglementeerd beroep uit dat, afhankelijk van de betrokken advocaten, onderworpen is aan de deontologische regels van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (www.avocat.be), de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be), de Orde van Advocaten van het Hof van Cassatie (www.avocass.be), de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (www.barreaudebruxelles.be) of de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel (www.baliebrussel.be). Verdere informatie over de beroepsregels die op ons van toepassing zijn, kunnen verkregen worden bij deze ordes.

Elke moeilijkheid in verband met de naleving van onze deontologische regels kan aanleiding geven tot een klacht bij de stafhouder van de Orde die bevoegd is voor de advocaten belast met uw dossier. Bij betwisting van onze honoraria gelden ook de verzoenings-, bemiddelings- en arbitrageprocedures van de bevoegde Orde. Alle informatie hierover is beschikbaar op de bovenstaande internetadressen.

8.2. Geschil met een cliënt-consument

In geval van geschil tussen een cliënt-consument en de advocaat die bevoegd is voor het dossier, zullen ze trachten hun geschil in der minne op te lossen vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden. Indien het geschil op die manier niet opgelost kan worden, kan de cliënt-consument zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur naargelang de Orde waarvan zijn / haar advocaat deel uitmaakt. Alle inlichtingen zijn beschikbaar op onderstaande adressen en websites :

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur van de Nederlandstalige balie
Staatsbladstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02 227 54 70
E-mail: oca@ligeca.be
Web: http://oca.ligeca.be/

Service Ombudsman des avocats de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
Guldenvlieslaan, 65
1060 Brussel
Tel : 02 648 20 98
E-mail : ombudsman@ligeca.be
info@ligeca.be
Web : http://obfg.ligeca.be/nl

Indien het geschil betrekking heeft op prestaties online, kan de cliënt-consument zich tot het ODR-platform (http:/ec.eu/odr) richten, voorzien voor het buitengerechtelijk oplossen van online geschillen.

8.3. Verplichting tot identificatie

De Belgische regelgeving inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht advocatenkantoren om hun cliënten, opdrachtgevers en uiteindelijke begunstigden te identificeren. Zonder afbreuk te doen aan de onderzoeken die wij kunnen uitvoeren, met name door het raadplegen van verschillende databanken, verbindt u zich ertoe om spontaan – en voorafgaand aan elke dienst – alle documenten te verstrekken die nodig zijn om de regelgeving na te leven en geeft u ons de toestemming om de ontvangen informatie op te slaan in een specifieke databank. Bovendien stelt u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van elke wijziging in de verstrekte gegevens.

Indien wij namens u dienstverleners raadplegen die onderworpen zijn aan gelijkaardige verplichtingen (notarissen, accountants, buitenlandse advocaten, enz.), machtigt u ons om de informatie waarover wij beschikken door te geven aan deze dienstverleners.

8.4. Aard van de verstrekte adviezen

De opdracht die u ons toevertrouwt, heeft uitsluitend tot doel u bijstand te verstrekken in geschillen, alsmede juridisch en eventueel ook fiscaal advies. Zo behoort het niet tot onze taak u te adviseren over de voor- en nadelen van een investering of belegging en mogen onze adviezen niet worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of aanmoediging om enige beslissing tot investering- of belegging te nemen.

9. Reikwijdte van de aansprakelijkheid

9.1. Aansprakelijkheidsbeperking en overmacht

De aansprakelijkheid van Simont Braun en van onze advocaten voor schade, verlies of kosten van welke aard ook, die de cliënt in verband met onze tussenkomst oploopt, is beperkt tot het bedrag van onze verzekeringsdekking zoals bepaald in artikel 9.2 van deze algemene voorwaarden.

Onze aansprakelijkheid kan in geen geval door derden worden ingeroepen.

Als andere personen dan wij aansprakelijk worden gehouden voor het werk dat zij uitvoeren in het kader van het dossier dat tot een vordering aanleiding geeft (ongeacht of het al dan niet om hoofdelijke aansprakelijkheid gaat), geldt onze aansprakelijkheidsbeperking naar evenredigheid tot het deel van onze aansprakelijkheid in de hele aansprakelijkheid voor het betrokken dossier.

Bovendien zal in dit geval ons deel van de aansprakelijkheid tegenover u niet worden verhoogd omwille van:

– een overeenkomst die u met een andere aansprakelijke persoon bent aangegaan waardoor zijn aansprakelijkheid is beperkt of uitgesloten; of
– de onmogelijkheid die u zou ondervinden om bij deze persoon of elke andere aansprakelijke persoon een vergoeding in te vorderen.

Als blijkt dat wij, in weerwil van het voorgaande, voor meer aansprakelijk worden gesteld dan ons proportioneel deel in de gehele aansprakelijkheid, en wij over een vordering tegenover een andere persoon beschikken die evenwel beperkt wordt door een overeenkomst die u met deze derde persoon bent aangegaan, dan zal onze eigen aansprakelijkheid tegenover u, indien de wet dit toelaat, in dezelfde mate worden beperkt.

De voorgaande bepalingen blijven van toepassing, ook als u onze tussenkomst zou beëindigen.

9.2. Verzekering van onze aansprakelijkheid

Onze burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is in eerste rang verzekerd door de maatschappij gekozen door de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, nu ETHIAS NV, met maatschappelijke zetel in 4000 Luik, rue des Croisiers, 24. Het verzekerde kapitaal bedraagt € 2.500.000 per schadegeval voor alle schadeposten samen. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, met uitsluiting van de aansprakelijkheidsvorderingen die onder de wetten en rechtsmacht van Canada en de Verenigde Staten zouden vallen.

Onze burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is in tweede rang verzekerd door de maatschappijen AIG Europe , vennootschap naar Frans recht met een filiaal in 1050 Brussel, Pleinlaan 11; HDI Gerling Assurances SA, met maatschappelijke zetel in 1150 Brussel, Tervurenlaan 273, bus 1, en Ethias SA, met maatschappelijke zetel in 4000 Liège, rue des Croisiers, 24. Deze polis omvat een bijkomende garantie van € 10.000.000 per schadegeval, na uitputting van de polis van eerste rang.

Onze burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is in derde rang verzekerd door de maatschappijen HDI Gerling Assurances SA, met maatschappelijke zetel in 1150 Brussel, Tervurenlaan 273, bus 1; AIG Europe , vennootschap naar Frans recht met een filiaal te 1050 Brussel, Pleinlaan 11 en Zurich Insurance PLC, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 5 (Building Caprese). Deze polis omvat een bijkomende garantie van € 30.000.000 per schadegeval, na uitputting van de polissen van eerste en tweede rang.

In vierde rang is onze burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekerd door de maatschappij Allianz Benelux N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 32. Deze polis omvat een bijkomende garantie van € 10.000.000 per schadegeval, na uitputting van de polissen van eerste, tweede en derde rang.

De geografische dekking van de polissen van tweede en derde rang is wereldwijd, zonder uitsluiting van de aansprakelijkheidsvorderingen die onder Canada en de Verenigde Staten zouden vallen. De precieze voorwaarden van onze polissen, met inbegrip van de voorziene uitsluitingen en eigen risico’s, worden u op verzoek graag bezorgd.

9.3. Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van onze cliënten zijn voor Simont Braun van uitermate groot belang. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken die ontvangen zijn van, of betrekking hebben op onze cliënten of hun werknemers, ambtenaren, bestuurders, personeelsleden, agenten of onafhankelijke contractanten, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met ons Privacybeleid die een bijlage vormt bij onze algemene voorwaarden en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van onze diensten na mededeling van onze algemene voorwaarden, erkent u dat u een exemplaar van ons Privacybeleid te hebben ontvangen.

Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons overmaakt, zoals gegevens met betrekking tot uw werknemers, ambtenaren, bestuurders, personeelsleden, agenten of onafhankelijke contractanten, garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent om dit te doen en dat deze overdracht plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder garandeert u dat de betrokkenen op de hoogte zijn gebracht van deze overdracht en van ons Privacybeleid (of andere toepasselijke informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Simont Braun). U zal Simont Braun vrijwaren van elke claim van een betrokkene in het geval deze claim een direct of indirect gevolg is van een schending van deze garanties of van uw verplichtingen onder de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

10. Einde van de relatie

Elke partij kan door middel van schriftelijke kennisgeving een einde stellen aan de relatie met de andere partij.

U blijft in elk geval verplicht om onze erelonen, kosten en uitgaven te betalen tot de datum waarop wij niet langer als uw raadsman optreden.

11. Draagwijdte van de overeenkomst

Onderhavige algemene voorwaarden die gelden bij tussenkomst van Simont Braun vervangen alle eerdere overeenkomsten. Behoudens andersluidende overeenkomst vormen onderhavige algemene voorwaarden van tussenkomst de volledige overeenkomst met betrekking tot de verbintenissen die partijen aangaan. De algemene voorwaarden regelen de gehele relatie tussen partijen.

12. Aanvaarding

Elke vraag tot tussenkomst van Simont Braun die u doet nadat onderhavige algemene voorwaarden of van de wijziging ervan u zijn meegedeeld, houdt de aanvaarding van onze algemene voorwaarden of van de wijziging ervan in.

13. Toepasselijke recht en bevoegdheid

Op onderhavige algemene voorwaarden van tussenkomst, de interpretatie en de toepassing ervan, is het Belgisch recht van toepassing. Zij hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden van de cliënt, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

Elke betwisting met betrekking tot onze tussenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.