Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Fiscale steunmaatregelen ter ondersteuning van bedrijven in de context van de Coronacrisis (Covid-19)

Estimated time to read this article
2 min
Date of publication
7 april 2020
Author(s)
Mathieu Coppée, Jacques Malherbe
Categories
Belastingrecht

In een officiële mededeling van 6 maart en een omzendbrief van 23 maart 2020 heeft de Federale overheidsdienst Financiën verschillende maatregelen aangekondigd om bedrijven te ondersteunen die met moeilijkheden kampen wegens de Corona-uitbraak. Deze maatregelen worden hieronder samengevat.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) ongeacht hun activiteitensector die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen.

De onderneming moet dus kunnen bewijzen dat deze moeilijkheden rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorzorgs- of verbodsmaatregelen die in België of in het buitenland zijn genomen ten gevolge van het coronavirus. De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het Coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

De moeilijkheden die in aanmerking komen kunnen zich bijvoorbeeld uitmonden in een daling van het omzetcijfer, in een aanzienlijke daling van de bestellingen of reservaties, in een ontstentenis of vertraging van levering van de leveranciers, annuleringen, enz.

Welke soorten maatregelen ?  

1. Maatregelen in verband met de aangiften en de betaling van de belastingen

a. Automatisch uitstel voor het betalen en voor het indienen van aangiften
De termijn voor het indienen van de aangifte voor de inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen) wordt automatisch uitgesteld. Deze bijkomende termijn geldt voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met donderdag 30 april 2020.

Voor de betaling van de inkomstenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

De vervaldagen voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing zijn eveneens automatisch met twee maanden verlengd:

  • betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van februari 2020 wordt uitgesteld tot 13 mei 2020;
  • betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van maart 2020 wordt uitgesteld tot 15 juni 2020;
  • betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van het eerste kwartaal 2020 wordt uitgesteld tot 15 juni 2020.

De federale regering heeft ook een automatisch uitstel voor de indiening van de periodieke btw-aangiften en voor de betaling van de BTW toegekend.

Wat de aangiften betreft, moeten de aangiften:

  • voor de maand februari 2020 ingesteld worden t.e.m. 6 april 2020;
  • voor de maand maart 2020 ingesteld worden t.e.m. 7 mei 2020;
  • voor het eerste kwartaal 2020 ingesteld worden t.e.m. 7 mei 2020.

Voor de betaling van de BTW zal eveneens automatisch een extra termijn van 2 maanden worden toegekend:

  • betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van februari 2020 is uitgesteld tot 20 mei 2020;
  • betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van maart 2020 is uitgesteld tot 20 juni 2020;
  • betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van het eerste kwartaal 2020 is uitgesteld tot 20 juni 2020.

b. Mogelijkheid om ook een afbetalingsplan aan te vragen.
c. Vrijstelling van nalatigheidsinteresten.
d. Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Op welke voorwaarden?

Deze maatregelen zijn alleen van toepassing indien de aangiften met betrekking tot de belastingschulden naar behoren zijn of worden ingediend, en indien de betrokken schulden niet uit fraude voortvloeien.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd en wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

Hoe werkt het praktisch gezien?
Belastingplichtigen die in aanmerking wensen te komen, moeten tegen uiterlijk 30 juni 2020 een aanvraag indienen (behalve voor de hierboven beschreven termijnverlengingen, die automatisch plaatsvinden).

De aanvragen moeten voor elke schuld afzonderlijk worden ingediend bij ontvangst van het desbetreffende aanslagbiljet of betaalbericht via dit formulier (DOCX, 21.74 KB). Een antwoord kan binnen 30 dagen na de aanvraag worden verwacht.

2. Versoepeling van de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

Waarover gaat het?
Met de omzendbrief 2020/C/45 van 23 maart 2020 bevestigt de administratie dat het Coronavirus als een bijzondere omstandigheid moet worden aangezien die de vrijstelling van een waardevermindering op een handelsvordering rechtvaardigt voor ondernemingen die te kampen hebben met een betalingsachterstand die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de beperkende maatregelen van de federale overheid.

Hoe komt u in aanmerking?
De vennootschappen moeten elke schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en hen in de bijlage van de aangifte voor de inkomstenbelasting vermelden (vennootschapsbelasting, personenbelasting, vennootschapsbelasting en belasting voor niet-inwoners). Elke waardevermindering moet afzonderlijk worden verduidelijkt.

De administratie zal zich niettemin flexibel opstellen bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

****

De officiële wetteksten ter bekrachtiging van deze steunmaatregelen zouden in de komende dagen moeten worden gepubliceerd. Deze zouden meer details kunnen bevatten over de voorwaarden voor de toekenning ervan en over de praktische regelingen voor het indienen van de aanvragen. Simont Braun zal niet nalaten deze ontwikkelingen op de voet te volgen en uw vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact nemen met:

Jacques Malherbejacques.malherbe@simontbraun.eu
Mathieu Coppée: mathieu.coppee@simontbraun.eu