Fernand de Visscher

Fernand de Visscher is een specialist in intellectueel eigendomsrecht. Hij behandelt voornamelijk vragen met betrekking tot octrooien, de bescherming van tekeningen en modellen (“design”) en van artistieke en literaire werken. Hij heeft ook ervaring met mediarecht, distributie (concessies, franchises, enz.), informatica, internet, domeinnamen, contracten en vragen met betrekking tot het mededingingsrecht in deze verschillende domeinen.

Hij staat Belgische en buitenlandse bedrijven bij in deze materies. Het gaat daarbij zowel om structurele als contractuele operaties en om geschillen die moeten opgelost worden via onderhandeling, bemiddeling of pleidooien voor eender welk van de Belgische of Europese rechtscolleges. Fernand is aangesteld als WIPO-arbiter op de WIPO-lijst van Neutralen en is benoemd tot derde beslisser erkend door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in het kader van de bindende derde beslissing (meer informatie vindt u hier).

Fernand staat ook geregistreerd als UPC-vertegenwoordiger (Unified Patent Court) en helpt cliënten bij het navigeren door het steeds complexere Europese patentlandschap, terwijl de nieuwe rechtbank en haar jurisprudentie zich ontwikkelen.

Hij is daarnaast ook lid van ons Hof van Cassatie team en behandelt dossiers met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht, marktpraktijken en mededingingsrecht.

Van 2006 tot en met 2022 werd hij benoemd door de FOD Economie als voorzitter van de afdeling Industriële Eigendom van de Raad voor de Intellectuele Eigendom. De voornaamste opdracht was de minister voor intellectuele eigendom te adviseren over alle aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom, met name in het wetgevingsproces.

Fernand de Visscher is een voormalig docent in ontwerprecht aan het Centre for International Studies in Intellectual Property (CEIPI, Straatsburg) en was gastdocent in intellectueel eigendomscontractenrecht aan de UCLouvain van 2007 tot 2017.

Hij wordt erkend als Senior Statesperson in Intellectuele Eigendom bij Chambers & Partners en als Patent Star door IP Stars. Hij is ook ranked in Silver Band in Patenten bij iAM Patent. Hij is Recommended in Patenten door Who’s Who Legal (Global Leaders Guide).

Hij is auteur en medeauteur van talrijke publicaties in zijn praktijk gebieden, waaronder “Précis du Droit d’auteur et des Droits voisins (2000)”en “La saisie-description et sa réforme (2010)”. Hij is lid van het redactiecomité van de Revue de Droit Intellectuel l’Ingénieur-Conseil en het Journal des Tribunaux.

Fernand de Visscher is tevens lid van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.) (gewezen voorzitter van de Belgische groep), de Association Littéraire et Artistique Internationale (A.L.A.I.), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Licensing Executives Society en de European Patent Lawyers Association (EPLAW) (mede-oprichter en secretaris van 2000-2005).

Licentiaat in de filosofie (UCLouvain), 1974

Licentiaat in de rechten (UCLouvain), 1976

Lid van de Balie van Brussel sinds 1976

Rankings

Nieuws

Publications

“Design rights – Benelux”
F. DE VISSCHER & A.-M. VERSCHUUR, “Design rights – Benelux”, in Design Rights – Functionality and Scope of Protection, AIPPI Law Series, vol. 3, Wolters Kluwer, 2022, pp. 52-89.Design Rights – Functionality and Scope of Protection, AIPPI Law Series, vol. 3, Wolters Kluwer, 2022, pp. 52-89.
1 mei, 2022
« La Directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique »
F. de Visscher, P. Blomme, Obs. Bxl. Octobre 2019, n° 118, 42-45.
4 oktober, 2019
"La protection des dessins et modèles", Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique, 2016, 2ème édition, Titre X, Livre 98bis.2.
12 april, 2016
P. CAMPOLINI, A. CLERIX, E. DE GRYSE, C. DEKONINCK, F. DE VISSCHER, N. D’HALLEWEYN, G. MEYER, D. OP DE BEECK, S. VANDENWYNCKEL et K. VANHALST, « AIPPI Belgian Group Report Q244 – Inventorship of multinational inventions »
Ing.-Cons., 2015, pp. 193-207
22 september, 2015