Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Life Sciences

Omgaan met gezondheidsproblemen vanuit een juridisch standpunt vereist in de eerste plaats een diepgaande kennis van de verschillende Europese en Belgische reglementeringen betreffende de productie, distributie, marketing en reclame van farmaceutica (zowel generische als biosimilars) en medische hulpmiddelen. Intellectuele eigendom en verbonden rechten (bijvoorbeeld documenten en marketing exclusiviteit) spelen een essentiële rol in de bescherming van competitieve voordelen die vereist zijn door het significante niveau van investeringen. Andere gerelateerde zaken spelen ook een sleutelrol, zoals privacybescherming, openbare aanbesteding, onderzoeks- en ontwikkelingscontracten, administratieve procedures, enz.

Onze expertise

Verschillende teams binnen Simont Braun werken samen om ondersteuning te bieden aan een ruim spectrum van operatoren in dit gebied. Ons Intellectuele Eigendom team geniet bijzondere ervaring in geschillenbeslechting inzake patenten en merken en in alle zaken verbonden met reclame en distributie.

We bieden een ruim spectrum van adviesverlening: vennootschapsrecht, M&A, governance, vastgoedrecht, huurcontracten, distributieovereenkomsten, oneerlijke mededinging, arbeidsrecht, databases, softwarebescherming, verwerkingsdiensten en andere zaken van algemeen economisch recht.

Onze specifieke recente ervaring in deze sector omvat onder meer:

  • Verschillende labelling en reclame problemen verbonden met geneesmiddelen: opinies, onderhandelingen met regulatoren en geschillenbeslechting tussen concurrenten;

  • Bijstand aan houders van patenten, aanvullende beschermingscertificaten en merken om hun exclusieve rechten te verdedigen.

  • Ondersteuning verleend aan verschillende operatoren in de marketingketen tegen vorderingen van derden verbonden met intellectuele rechten en marktpraktijken;

  • Handelsvergunning voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, documenten en marketing exclusiviteit;

  • Transactioneel werk en opinies met betrekking tot outsourcing, marketingdata, klinische en andere persoonlijke gegevens, experimenten op mensen;

  • Opslag van gezondheidsproducten en commissiestructuren, verschillende vormen van leveringscontracten, vertegenwoordigings- en andere distributieovereenkomsten (inclusief zaken verbonden met het beheer van buitenlandse handelsvergunningen), e-commerce, verplichtingen inzake levering van geneesmiddelen in het kader van openbare aanbestedingen;

  • Samenwerking tussen producten/importeurs met gezondheidsprofessionals, verschillende vormen van samenwerking in het kader van openbare aanbestedingen.