Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Handelsrecht, burgerlijk recht en consumentenrecht

Het huidige bedrijfsleven gaat gepaard met vele verrichtingen om producten te vervaardigen of diensten te leveren, deze rechtstreeks of via verschillende soorten tussen personen te distribueren, en reclame voor te maken, ze te verkopen en te leveren aan consumenten of bedrijven. Deze verrichtingen zijn onderworpen aan regelgeving op verschillende niveaus (EU, nationaal of sectoraal) en kunnen leiden tot complexe gereglementeerde overeenkomsten. Handelspraktijken moeten verschillende regelgevingen naleven, in het bijzonder deze die consumenten beschermen.

Verder zijn sommige overeenkomsten met betrekking tot het privéleven en vermogensbeheer vrij complex en moeten ze verschillende wettelijke vereisten naleven.

Procederen over handels- en burgerrechtelijke overeenkomsten is even complex, des te meer in een internationale context.

 

Onze diensten


Wij bieden zowel bedrijven als particulieren pragmatische en rechtszekere oplossingen bij het uitwerken en onderhandelen van overeenkomsten. Daarnaast helpen wij bedrijven bij het op de markt brengen van producten en diensten, rekening houdend met alle toepasselijke regelgeving in het Belgische en het Europese recht, met inbegrip van het mededingingsrecht.

In geval van een geschil, en al naargelang de omstandigheden, zullen wij samen met u bekijken of alternatieve methodes van geschillenbeslechting (verzoening, bemiddeling, arbitrage) mogelijk zijn dan wel of gerechtelijke procedures meer aangegeven zijn (waarin wij kunnen optreden voor alle EU en Belgische hoven en rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Cassatie). Voor internationale geschillen werken wij vlot samen met collega’s in het buitenland, die worden gekozen op basis van hun bijzondere deskundigheid.

 

Onze aanpak


Het is onze prioriteit om de behoeften van de cliënt in kaart te brengen en te begrijpen.

Bij Simont Braun hebben wij een uitgebreide kennis van alle facetten van een onderneming, rekening houdend met de fiscale, milieu-, sociale en innovatieve aspecten hiervan.